"อายุ" ของประชากรเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ประชากรกำลังมีอายุสูงขึ้นจากเมื่อ 50 ปี ก่อนอายุคาดเฉลี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็น 77 ปี ในปัจจุบัน การมีอายุยืนยาวถึง 100 ปี หรือ เกินร้อยปี เราเรียกว่า "ศตวรรษิกชน" (Centenarian) “ศูนย์ศตวรรษิกชน” ก่อตั้งโดยสถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รวบรวมข้อมูลคนร้อยปีในประเทศไทย เพื่อศึกษา เคล็ดลับ ความเป็นอยู่ ที่ทำให้มีอายุยืนยาว และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ ศูนย์ศตวรรษิกชน
Highlight

รวบรวม

มุ่งรวบรวมข้อมูล
ผู้สูงอายุวัยปลายและคนร้อยปี

ศึกษา

การเปลี่ยนแปลงของสังคม
และความยืนยาวของชีวิต

ติดตาม

เสนอแนวทางของสังคม
เพื่อร่วมกันดูแลศตวรรษิกชนไทย

1,403,955
Current population
aged 80+
จำนวนประชากรอายุ 80 ปี
ขึ้นไปในขณะนี้ (คน)
ข้อมูลจาก Thailandometer

The world oldest person “Kane tanaka”

ผู้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลก ปัจจุบันคือ Kane tanaka ศตวรรษิกชนชาวญี่ปุ่นผู้มีอายุมากถึง 118 ปี ในปี 2021

ร้อยละของประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไป ของประชากรทั้งหมด
แหล่งข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2533,2543,2553; สำนักงสนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.),2562
ประชากรในประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาพคงตัว ประชากรสูงอายุกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการคาดการณ์ว่าหลังจากปี 2573 อัตราเพิ่มของประชากรไทย จะลดลงไปอีกจนถึงขั้นติดลบ กล่าวคือมีอัตราเกิดต่ำกว่าอัตราตาย แต่ในขณะเดียวกันนั้นประชากรสูงอายุกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกรณีของกลุ่มประชากรสูงอายุ วัยปลาย (อายุ 80 ปี ขึ้นไป) ในช่วงปี 2553-2583 เพิ่มประมาณร้อยละ 6.4 ต่อปี และมีแนวโน้มว่าประชากรกลุ่มอายุสูงสุดนี้จะเพิ่มด้วยอัตราที่สูงขึ้นไปอีกในอนาคต
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170