เกี่ยวกับศูนย์ฯ
พันธกิจศูนย์ศตวรรษิกชน
1. ค้นคว้า ติดตาม รวบรวมข้อมูล สถิติ และงานวิจัยที่ให้ความสำคัญ กับผู้สูงอายุวัยปลาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทยพร้อมสู่สังคม สูงวัยอย่างสมบูรณ์

2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยต่อผู้สูงอายุวัยปลายรวมถึง ผู้สูงอายุร้อยปี

3. เชิดชูเกียรติ ศตวรรษิกชนคนไทย ในปัจจุบัน
ปณิธาน
คุณภาพ คุณธรรม นำศูนย์

ติดต่อศูนย์

thaicentenarians@gmail.com
02-441-0201-4 ต่อ 511,532,535

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170