เกี่ยวกับศูนย์ฯ
การก่อตั้งศูนย์ฯ

ในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2503 ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอยู่เพียงร้อยละ 6 หรือประมาณ 1 ล้านคน เท่านั้น แต่ในปี พ.ศ. 2553สัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 12 หรือประมาน 7.5 ล้านคน อายุมัธยฐานของประชากรไทยเป็นดัชนีอีกตัวหนึ่งที่แสดงว่า อายุของประชากรได้เพิ่ม สูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2503 อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะสูงไม่ถึง 20 ปี แต่ปัจจุบันอายุมัธยฐานกลับสูงขึ้นถึง 30 ปี ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะ สูงขึ้นถึง 40 ปี หมายความว่า ครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรจะมีอายุสูงกว่า 40 ปี

ประชากรสูงอายุที่น่าสนใจมากอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป (Centenarian) เราเรียกผู้ที่มีอายุเกินร้อยปีเหล่านี้ว่า "คนร้อยปี" หรือ "ศตวรรษิกชน" หลายๆประเทศ ได้ให้ความสนใจแก่คนร้อยปีเหล่านี้มาก เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีจะส่งสานส์อวยพรวันเกิดให้กับผู้ที่มีอายุครบร้อยปี ประเทศอังกฤษ สมเด็จพระราชินีจะส่งสาส์น เพื่ออวยพรให้กับศตวรรษิกชนในวันเกิดครบร้อยปี และจะส่งคำอวยพรทุกปีหลังจากวันเกิดครบหนึ่งร้อยห้าปี ในประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้วันที่ 15 กันยายนของทุกๆ ปี เป็นวันหยุดเพื่อเป็นวันแสดงความเคารพแก่ผู้สูงอายุ ในประเทศสวีเดนจะมีประเพณีการร้องเพลงวันเกิดเพื่ออวยพรให้มีอายุถึงหนึ่งร้อยปี ยังมีอีกหลาย ประเทศที่ให้ความสำคัญกับศตวรรษิกชนและมีการจัดตั้งศูนย์ศตวรรษิกศึกษา ที่ทำการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนร้อยปี

สำหรับในประเทศไทยได้เริ่มมีผู้ให้ความสนใจศึกษาคนร้อยปีบ้างแล้ว เช่น ในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ต่างๆ มีการจัดตั้งศูนย์และชมรม เช่น ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี เพื่อศึกษาการมีอายุยืนของคนอายุร้อยปี และการดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดให้มี "การประกวดแม่ร้อยปี" ในวันแม่แห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา

"ศูนย์ศตวรรษิกชน" ได้จัดตั้งโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและ ศตวรรษิกชน หรือประชากรที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปในประเทศไทย ข้อมูลที่จะรวบรวมไว้ในศูนย์ฯ นี้ประกอบด้วย เรื่องราว บทความ สถิติตัวเลข คำศัพท์ ข่าวสารความรู้ ที่เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุและคนร้อยปีในประเทศไทย อีกทั้งยังมี "กระดานข่าว" ที่เปิดให้ผู้สนใจเรื่องผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและศตวรรษิกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และความคิดเห็นระหว่างกัน นอกจากนั้นศูนย์ศตวรรษิกชนจะได้รวบรวมข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของศตวรรษิกชนไทยอีกด้วย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170