Highlight
จำนวนศตวรรษิกชนของโลกในปี 2020

วันที่ 07 / 05 / 2564 | จำนวนผู้ชม : 128 ครั้ง

ในปี 2020 องค์การสหประชาชาติได้คาดประมาณว่า โลกมีจำนวนคนร้อยปีอยู่ประมาณ 573,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า ของจำนวนคนร้อยปีในปี 1990 ที่มีอยู่เพียง 95,000 คน นอกจากนี้แล้วในอนาคตคาดว่า คนร้อยปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีกจนถึง 3 ล้านกว่าคน ในปี 2050 โดยในปี 2020 นี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีคนร้อยปีมากที่สุดในโลกคือ มีคนร้อยปีประมาณ 97,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.029 ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนคนร้อยปี 79,000 คน (UNWPP, 2019)

ศูนย์ศตวรรษิกชน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02441-0201-4 ต่อ 511,532,535