Highlight
จำนวนศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย พ.ศ.2537-2563

วันที่ / / 543 | จำนวนผู้ชม : 252 ครั้ง

แนวโน้มศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย พ.ศ.2537-2563 แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของข้อมูลจำนวนคนร้อยปีตามทะเบียนราษฎร จำนวนคนร้อยปีตามรายงานของทะเบียนราษฎรเมื่อ พ.ศ. 2538-2539 มีจำนวนมากกว่า 6 หมื่นคน หลังจากนั้นจำนวนคนร้อยปีขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ระหว่าง 2 หมื่น ถึง 4 หมื่นกว่าคน และได้ลดลงแบบก้าวกระโดดจนเหลือไม่ถึง 2 หมื่นคนนับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ในปี 2557 ประชากรอายุ 100 ปีขึ้นไป ตามทะเบียนราษฎรมีอยู่ประมาณ 23,000 คน หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการปรับข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียนให้มีความถูกต้องมากขึ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจำนวนคนร้อยปีของประเทศไทยอยู่ที่ 28,724 คน ความไม่แนบนัยของจำนวนคนร้อยปีตามที่รายงานของกระทรวงมหาดไทยนี้ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลคนร้อยปีตามทะเบียนราษฎร

ศูนย์ศตวรรษิกชน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02441-0201-4 ต่อ 511,532,535