เกี่ยวกับเรา

Thai Centenarians Center

การก่อตั้งศูนย์ฯ

ในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2503 ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอยู่เพียงร้อยละ 6 หรือประมาณ1 ล้านคนเท่านั้น แต่ในปี พ.ศ. 2553 สัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 12 หรือประมาน 7.5 ล้านคน อายุมัธยฐานของประชากรไทยเป็นดัชนีอีกตัวหนึ่งที่แสดงว่าอายุของประชากรได้เพิ่มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2503 อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะสูงไม่ถึง 20 ปี แต่ปัจจุบันอายุมัธยฐานกลับสูงขึ้นถึง 30 ปี ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะสูงขึ้นถึง 40 ปี หมายความว่า ครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรจะมีอายุสูงกว่า 40 ปี

 

ประชากรสูงอายุที่น่าสนใจมากอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป (Centenarian) เราเรียกผู้ที่มีอายุเกินร้อยปีเหล่านี้ว่า "คนร้อยปี" หรือ "ศตวรรษิกชน" หลายๆ ประเทศได้ให้ความสนใจแก่คนร้อยปีเหล่านี้มาก เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีจะส่งสานส์อวยพรวันเกิดให้กับผู้ที่มีอายุครบร้อยปี ประเทศอังกฤษสมเด็จพระราชินีจะส่งสาส์นเพื่ออวยพรให้กับศตวรรษิกชนในวันเกิดครบร้อยปี และจะส่งคำอวยพรทุกปีหลังจากวันเกิดครบหนึ่งร้อยห้าปี ในประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้วันที่ 15 กันยายนของทุกๆ ปี เป็นวันหยุดเพื่อเป็นวันแสดงความเคารพแก่ผู้สูงอายุ ในประเทศสวีเดนจะมีประเพณีการร้องเพลงวันเกิดเพื่ออวยพรให้มีอายุถึงหนึ่งร้อยปี ยังมีอีกหลายประเทศที่ให้ความสำคัญกับศตวรรษิกชนและมีการจัดตั้งศูนย์ศตวรรษิกศึกษา ที่ทำการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนร้อยปี

 

สำหรับในประเทศไทยได้เริ่มมีผู้ให้ความสนใจศึกษาคนร้อยปีบ้างแล้ว เช่น ในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ต่างๆ มีการจัดตั้งศูนย์และชมรม เช่น ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี เพื่อศึกษาการมีอายุยืนของคนอายุร้อยปี และการดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดให้มี "การประกวดแม่ร้อยปี" ในวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา

 

"ศูนย์ศตวรรษิกชน" ได้จัดตั้งโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและศตวรรษิกชน หรือประชากรที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปในประเทศไทย ข้อมูลที่จะรวบรวมไว้ในศูนย์ฯ นี้ประกอบด้วย เรื่องราว บทความ สถิติตัวเลข คำศัพท์ ข่าวสารความรู้ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนร้อยปีในประเทศไทย อีกทั้งยังมี "กระดานข่าว" ที่เปิดให้ผู้สนใจเรื่องผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและศตวรรษิกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และความคิดเห็นระหว่างกัน นอกจากนั้นศูนย์ศตวรรษิกชนจะได้รวบรวมข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของศตวรรษิกชนไทยอีกด้วย

 

 

พันธกิจศูนย์ศตวรรษิกชน

1.ค้นคว้า ติดตาม รวบรวมข้อมูล สถิติ และงานวิจัยที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุวัยปลาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทยพร้อมสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

2.ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยต่อผู้สูงอายุวัยปลายรวมถึงผู้สูงอายุร้อยปี

3.เชิดชูเกียรติ ศตวรรษิกชนคนไทย ในปัจจุบัน

 

ปณิธาน 

คุณภาพ คุณธรรม นำศูนย์