Glossary of terms used on this site

There are 19 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | C | E | G | H | M | N | O | S

All

Term Definition
generation life table

"ตารางชีพชั่วอายุคน" ตารางชีพที่สร้างจากข้อมูลการตายของคนรุ่นอายุหนึ่ง หรือเป็นการติดตามการตายของคนในรุ่นอายุหนึ่งเริ่มตั้งแต่เกิดมาพร้อมกัน ตายไปบ้างเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งคนรุ่นนี้ตายไปหมด

Glossary 2.64 is technology by Guru PHP