Details for แนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการลงทุนใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
PropertyValue
Nameแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการลงทุนใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
DescriptionResource allocation for improving quality of life of the aged: a proposed guidelineชุดโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายระบบสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย สุกัญญา นิธังกร และนงนุช สุนทรชวกานต์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขพฤศจิกายน 2542   บทคัดย่อ ประเทศไทยซึ่งเคยมีโครงสร้างประชากรเป็นรูปทรงเจดีย์ปลายแหลมที่ประกอบด้วยผู้สูงอายุอยู่บนยอดปลายเรียวแหลมนั้น ได้เริ่มเปลี่ยนไปโดยปลายเรียวแหลมเริ่มใหญ่ขึ้นเพราะสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำ เป็นที่จะต้องเตรียมตัวรับปัญหาใหม่ ๆ ที่จะต้องเผชิญ ในปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีหลักประกันชราภาพมากกว่ากลุ่มอื่นใด คือกลุ่มผู้สูงอายุที่เกษียณจากการทำ งานในภาคราชการ กลุ่มนี้จะได้รับการดูแลด้านรายได้และการรักษาพยาบาล ส่วนกลุ่มอื่น ๆ ที่เหลือ ต้องอาศัยครอบครัวเป็นหลักในการดูแลในยามชรา สวัสดิการที่รัฐให้แก่ผู้สูงอายุบางส่วนที่ยากไร้ คือการให้ที่อยู่อาศัยในรูปสถานสงเคราะห์ ในรูปศูนย์บริการ และ การให้เบี้ยยังชีพรายเดือน แก่ผู้สูงอายุที่เข้าข่ายยากจนจำ นวนหนึ่งกระจายไปทั่วประเทศและการให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งรวมอยู่ในโครงการรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งให้ผ่านกระทรวงสาธารณสุข งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการจัดสรรงบประมาณที่รัฐให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อดูความสนใจของรัฐต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และเพื่อดูว่าถ้ารัฐต้องการจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุโดยใช้เกณฑ์รายได้ และเกณฑ์อายุเป็นหลัก จะต้องใช้ทรัพยากรเท่าใด โดยพยากรณ์รายจ่ายเพื่อผู้สูงอายุจนสิ้นสุดแผนปฎิบัติการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในช่วงปี 2542 - 2554 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเกษียณ ในปี 2540 รัฐบาลมีภาระจ่ายด้านบำ เหน็จบำ นาญเท่ากับ 24, 717 ล้านบาท และรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่ากับ 1, 787 ล้านบาททั้งสองรายการนี้รวมแล้ว ตกราวร้อยละ 3 ของรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน หรือ ราวร้อยละ 3. 2 ของงบรายได้จากภาษีอากรของรัฐ และจากการ พยากรณ์รายจ่ายนี้ในไปจนถึงปี 2554 พบว่า รายจ่ายเพื่อผู้สูงอายุที่เกษียณในราชการคิดเป็นร้อยละ 2.24 10.85 11.97 และ 13.59 ของรายได้ประชาชาติ รายจ่ายของรัฐบาล รายได้ของรัฐบาล และรายได้จากภาษีอากร ตามลำดับ สำหรับรายจ่ายที่รัฐให้ในรูปสวัสดิการผู้สูงอายุทั่วไป ที่จ่ายผ่านกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในด้านสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการเป็นค่าใช้จ่ายในด้านบริหารจัดการ ส่วนในด้านเบี้ยยังชีพนั้น ไม่ถึงร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุที่ยากจนทั้งหมดเท่านั้นที่ได้รับการจัดสรร ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายด้านสาธารณสุขที่รัฐให้แก่โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล ได้จัดสรรแก่ผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่ถึงร้อยละ 50 เมื่อพยากรณ์รายจ่ายทั้งสองส่วนรวมกันนี้ไปจนถึงปี 2554 พบว่ารายจ่ายที่รัฐจ่ายเป็นสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุที่ยากจนทั่วไป จะประมาณร้อยละ 0.15 0.75 0.83 และ 0.94 ของรายได้ประชาชาติ รายจ่ายของรัฐบาล รายได้ของรัฐบาล และรายได้จากภาษีอากร ตามลำดับ งานวิจัยนี้ยังได้ใช้ข้อมูลจากการสำ รวจผู้สูงอายุทั่วประเทศปี 2537 ของสำ นักงานสถิติแห่งชาติศึกษาปัจจัยที่กำ หนดรายจ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลที่ผู้สูงอายุจ่ายเอง และได้คำ นวณค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้สูงอายุกลุ่มรายได้ตํ่า เพื่อคำ นวณภาระรายจ่ายของรัฐถ้าจะให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุที่ยากจน และเพื่อพยากรณ์รายจ่ายของรัฐ ถ้ารัฐให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล และด้านเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากจนทุกคน จากการคำ นวณพบว่า ในปี 2554 รายจ่ายนี้รวมกันจะตกราว 7.1 พันล้านบาทหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 0.5 0.56 และ 0.63 ของรายได้ประชาชาติ รายจ่ายของรัฐบาล รายได้ของรัฐบาล และรายได้จากภาษีอากรของรัฐบาล ตามลำดับ นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังได้คำ นวณการสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้ารัฐยอมให้ผู้มีเงินได้หักค่าลดหย่อนในการเลี้ยงดูบิดามารดาที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน (คนละ 15,000 บาทต่อปี) โดยคำ นวณเฉพาะผู้มีเงินได้ที่มีสถานภาพการทำ งานเป็นลูกจ้างประจำ พบว่า รัฐจะสูญเสียรายได้ทั้งสิ้นประมาณ134.6 ล้านบาท โดยสรุป รัฐยังให้การดูแลด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ยากจนน้อยมาก และควรจะต้องมีมาตรการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว และภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุที่สามารถช่วยตัวเองทางเศรษฐกิจได้มากกว่านี้
FilenameRES_resources allocated for elderly_HSRI_1999.pdf
Filesize1.27 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmin
Created On: 12/10/2009 16:00
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits17722 Hits
Last updated on 12/10/2009 16:03
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum