งานวิจัย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์โยธิน แสวงดีDocument linked to :http://ipsr.healthrepository.org/handle/123456789/715 Link created on :Fri, 2010-Jun-18
โดย เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม และสุพัตรา อติโพธิ   รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แผนการศึกษาและวิจัยสุขภาพประชาชาติ พ.ศ.2543
โดย ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ และเพ็ญประภา ศิวิโรจน์ พ.ศ. 2542
โดย  วาทินี บุญชะลักษี และยุพิน วรสิริอมรสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการวิจัย เรื่อง “ วิสัยทัศน์ และแนวทางในการปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อผู้สูงอายุไทยในอนาคต : มุมมองจากประชาคม องค์กรชุมชนด้านผู้สูงอายุ ”   ดำาเนินการโดย มูลนิธิพัฒนาผู้ส้สูงอายุสนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>
Page 1 of 5