บทความ

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
"The way of life of the over 100 years elderly in Chonburi Province, Thailand."    ดร.สมโภชน์ อเนกสุข ดร.กชกร สังขชาติ             การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี เพื่อที่จะเปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวิตตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่มีความสุขและไม่มีความสุข และเปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย โดยเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุเองและลูกหลานหรือผู้ดูแล ผลการศึกษาส่วนหนึ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้มีความสุขมากกว่าผู้ที่ช่วยตนเองไม่ได้
เอกสารประกอบการบรรยาย นำเสนอในการสัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความนำเสนอในการสัมมนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” 26 มีนาคม 2550 เนื้อหาของบทความนี้ส่วนใหญ่มาจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้เขียนหัวข้อ “กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา – แนวทางการแบ่งงานกันทำระหว่างภาคประชาชน รัฐบาลกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และต้นฉบับหนังสือของผู้เขียนที่กำลังจัดทำ “ระบบสวัสดิการภาคประชาชนจากมุมมองของเศรษฐศาสตร์” งานวิจัยดังกล่าวได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เอกสารประกอบการบรรยาย นำเสนอในการสัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ”โดย ดร.พวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐนักวิชาการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาะรณสุข กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบการบรรยาย นำเสนอในการสัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ”โดย รศ. ศศิพัฒน์ ยอดเพชรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ประเด็นการนำเสนอ1. สภาพปัญหาการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน2. ปัญหาของระบบบริการที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน3. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
GRETA RAIT AUSTAIR BURNSUniversity Department of Old Age Psychiatry, University of Manchester; Withington Hospital, Manchester M20 8LR, UKKeywords: cognitive impairment depression, ethnic minority, screening
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 12