งานวิจัย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
โดย เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม และสุพัตรา อติโพธิ   รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แผนการศึกษาและวิจัยสุขภาพประชาชาติ พ.ศ.2543
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เกศพชญวัฒนา, อาจารย์กิตติอร ชาลปติ และอาจารย์ศรัณยา หล่อมณีนพรัตน์   แหล่งทุนที่ได้รับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)  
โดย  วาทินี บุญชะลักษี และยุพิน วรสิริอมรสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์โยธิน แสวงดีDocument linked to :http://ipsr.healthrepository.org/handle/123456789/715 Link created on :Fri, 2010-Jun-18
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>
Page 2 of 5