งานวิจัย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
การสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อจัดทำข้อเสนอ การปฎิรูประบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย   บรรณาธิการ : วรรณภา ศรีธัญรัตน์ และผ่องพรรณ อรุณแสง
The Evaluation of the allowance for the Elderly   ชุดโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายระบบสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย  อภิญญา เวชยชัย มีนาคม 2544ISBN 974-572-823-3    
การประเมินโครงการบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทยThe Evaluation on Social Welfare Services to develop the quality of Life of the Elderly in Thailand ชุดโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายระบบสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยระพีพรรณ คำ หอมจิระลักษณ์ จงสถิตย์มั่นอภิญญา เวชยชัยธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยาปิยะฉัตร ชื่นตระกูล
An Evaluation of Governmental Homes for the Aged : Case Studies of the Three Homes for the Aged   จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พรประภา สินธุนาวากองวิชาการ กรมประชาสงเคราะห์นภัส ศิริสัมพันธ์สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2543ISBN 974-657-409-4
An Evaluation on Social Services for Aging People in Communities : A Case Study of Services of Welfare Centers in Communities โดย ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2542ISBN 974-7144-29-8
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>
Page 3 of 5