บทความ

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
มานะ อัครบัณฑิตDocument linked to :http://ipsr.healthrepository.org/handle/123456789/656 Link created on :Fri, 2010-Jun-18
เอกสารประกอบการบรรยาย นำเสนอในการสัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความนำเสนอในการสัมมนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” 26 มีนาคม 2550 เนื้อหาของบทความนี้ส่วนใหญ่มาจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้เขียนหัวข้อ “กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา – แนวทางการแบ่งงานกันทำระหว่างภาคประชาชน รัฐบาลกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และต้นฉบับหนังสือของผู้เขียนที่กำลังจัดทำ “ระบบสวัสดิการภาคประชาชนจากมุมมองของเศรษฐศาสตร์” งานวิจัยดังกล่าวได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กุศล สุนทรธาดา Document linked to :http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/showarticle.phparticleid=54 Link created on :Fri, 2010-Jun-18
ปราโมทย์ ประสาทกุลDocument linked to :http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/showarticle.phparticleid=12 Link created on :Wed, 2010-Jun-16
"The way of life of the over 100 years elderly in Chonburi Province, Thailand."    ดร.สมโภชน์ อเนกสุข ดร.กชกร สังขชาติ             การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี เพื่อที่จะเปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวิตตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่มีความสุขและไม่มีความสุข และเปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย โดยเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุเองและลูกหลานหรือผู้ดูแล ผลการศึกษาส่วนหนึ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้มีความสุขมากกว่าผู้ที่ช่วยตนเองไม่ได้
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 12