บทความ

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
ปราโมทย์ ประสาทกุลDocument linked to :http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/showarticle.phparticleid=62 Link created on :Wed, 2010-Jun-16
ปราโมทย์ ประสาทกุล Document linked to :http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/showarticle.phparticleid=44 Link created on :Wed, 2010-Jun-16
กุศล สุนทรธาดาDocument linked to :http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/showarticle.phparticleid=15 Link created on :Fri, 2010-Jun-18
ปราโมทย์ ประสาทกุล  และศุทธิดา ชวนวัน           การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนราษฎรในส่วนที่เกี่ยวกับ “ ศตวรรษิกชน” หรือ “ คนที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป”  เพื่อจะได้หาทางนำข้อมูลจากแหล่งนี้มาใช้ประโยชน์ในการศึกษาประชากรศาสตร์ของผู้มีอายุ 100 ปีขึ้นไป อันได้แก่  ขนาด โครงสร้างอายุและเพศ การกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษิกชน                 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลทะเบียนราษฎรจากสำนักบริหารการทะเบียนเกี่ยวกับจำนวนคนร้อยปีในระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2548  และข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ และวันเดือนปีเกิดของผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ใน 2 จังหวัดตัวอย่าง คือ  จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี มาทำการตรวจสอบ  ผู้วิจัยได้ไปหาตัวผู้มีอายุ 100 ปี ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรถึงที่อยู่ จำนวน 26 ราย ในเขตพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเปรียบเทียบชื่อผู้มีอายุ 100 ปี จากทะเบียนราษฎรกับผลการสำรวจครัวเรือนของโครงการกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า  ข้อมูลทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับผู้มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ยังมีปัญหาอยู่มาก  เช่น  มีความผิดพลาดในการบันทึกวันเดือนปีเกิด บุคคลที่เสียชีวิตแล้วไม่ได้จำหน่ายออกจากทะเบียน ฯลฯ อย่างไรก็ตามทะเบียนราษฏรก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการศึกษาประชากรศาสตร์ของ“ศตวรรษิกชน  คนร้อยปี” ต่อไป 
ปราโมทย์ ประสาทกุลDocument linked to :http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/showarticle.phparticleid=108 Link created on :Wed, 2010-Jun-16
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 12