ข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ

การดูแลและการพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย

Print
PDF

โดย  ดร.พวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ

กระทรวงสาธารณสุข

 • โรคที่ก่อให้เกิดภาระ
 • สาเหตุการเสียชีวิตของผู้สูงอายุไทย
 • บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลและการพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย
 • การขับเคลื่อนทางสังคมไทยต่อประเด็นผู้สูงอายุ
 • การดูแลผู้สูงอายุ
 • การให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ
อ่านรายละเอียด : icon Download (5 MB)

การดูแลและพัฒนาผู้สููงอายุในครอบครัวและชุมชน : ข้อเสนอเชิงนโยบายบูรณาการ

Print
PDF

โดย รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สภาพปัญหาการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน

 1. การลดลงของผู้ดูแลในครอบครัว
 2. การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง
 3. ความต้องการการผู้ดูแลที่บ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 4. ปัญหาการได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม

กลุ่ม่มทีี่มีความเสีี่ยงต่อ่อปัญัญหา

 1. กลุ่มที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน
 2. กลุ่มผู้ดูแลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 3. กลุ่มที่ช่วยตนเองไม่ได้

การวิเคราะห์ป์ปัญัญหาในการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ส้สูงอายุ

 1. ระดับแนวคิด
 2. ระดับนโยบาย
 3. ระดับการปฏิบัติ
 4. ระดับครอบครัว
 5. ระดับผูส้สูู้งอายุ

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. กรอบการดำเนินงาน
การดูแลระยะยาว หมายถึง การจัดบริการทั้งด้านสุขภาพและสังคมที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างการดูแลในครอบครัว ชุมชน และสถาบัน เพื่อทดแทนความต้องการพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย

 

2. นโยบาย
2.1 การจัดสวัสดิการควรจำแนกผู้สูงอายุออกตามวัยและสภาพปัญหา
2.2 การให้บริการ ควรยึดครอบครัวเป็นฐานในการปฏิบัติงาน (Family Base Care)
2.3 ระบบบริการที่เพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุและครอบครัว
2.4 ระบบบริการในสถาบันที่ขยายครอบคลุมปัญหาผู้สูงอายุ

2.5 การมีนักวิชาชีพเฉพาะด้านในชุมชน

2.6 การมีระบบเฝ้าระวังในชุมชน

2.7 การมีระบบอาสาสมัครที่เข้มแข็ง

2.8 การมีผู้นำชุมชนที่มีจิตสำนึกด้านสวัสดิการ

 

สรุป ข้อเสนอเชิงนโยบายบูรณาการ

 • รูปแบบผสมผสานระหว่าง บ้าน และ ศูนย์บริการ (Integrated Home-Service Center Model)
 • บูรณการบริการด้านกาย จิต ปัญญา และสังคมบนพื้นฐานของครอบครัว ชุมชน และผู้สูงอายุ
 • การบริหารจัดการที่ดีภายใต้ความสามารถของหน่วยงานและประชาชนในชุมชน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม icon Download (761.28 kB)

ระบบประกันความมั่นคงสำหรับผู้สูงอายุไทย

Print
PDF

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เนื้อหาของการนำเสนอ

 1. สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไทย
 2. ระบบประกันความมั่นคงสำหรับผู้สูงอายุไทยโดยภาครัฐ (เน้นประเด็นการประกันรายได้)
 3. ระบบสวัสดิการภาคประชาชน
 4. แนวทางการสร้างระบบประกันความมั่นคงสำหรับผู้สูงอายุไทย

icon Download (233.6 kB)

 

หมายเหตุ

เนื้อหาของบทความนี้ส่วนใหญ่มาจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้เขียนหัวข้อ “กองทุนสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา – แนวทางการแบ่งงานกันทำระหว่างภาคประชาชน รัฐบาลกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และต้นฉบับหนังสือของผู้เขียนที่กำลังจัดทำ “ระบบสวัสดิการภาคประชาชนจากมุมมองของเศรษฐศาสตร์” งานวิจัยดังกล่าวได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

Print
PDF

โดย รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ขอบเขตเนื้อหา

 • ภาวะซึมเศร้าคืออะไร
 • พบในโรคใดบ้าง
 • อาการแสดงออกอย่างไร
 • เครื่องมือประเมินภาวะซึมเศร้ามีอะไรบ้าง
 • เกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าเป็นอย่างไร
 • สาเหตุเกิดจากอะไร
 • แนวทางการดูแลรักษามีอะไรบ้าง

icon Download (2.09 MB)

เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ

Print
PDF
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชมรมผู้สูงอายุรายจังหวัด