ห้องสมุดศูนย์ฯ

รายงานการศึกษา สภาวะสุขภาพและแนวโน้มของประชากรสูงอายุ ส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาและวิจัยสุขภาพประชาชาติ พ.ศ.2543

Print
PDF
รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสภาวะสุขภาพและแนวโน้มของประชากรสูงอายุไทย และแสดงภาพลักษณ์ของประชากรสูงอายุในอีก 10 ปี ข้างหน้า เพื่อประกอบการเสนอแนะระบบสวัสดิการและบริการที่เหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายและการวางแผนเพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการ การประกันสังคม การจัดสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนการออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยใช้การคาดประมาณจำนวนประชากรสูงอายุในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2568 การสำรวจสถานการณ์สถานสงเคราะห์คนชรา และสถานพยาบาลบ้านพักผู้สูงอายุ ที่ดำเนินการโดยรัฐและเอกชน และการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญถึงภาพลักษณ์ของประชากรสูงอายุไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้า

Read more...

จำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามรายอายุ ปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2568

Print
PDF

ตาราง แสดงจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามรายอายุ ปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ.2568

 

กลุ่มอายุ 2552 2568
ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม
60 - 69
1,963.1
2,228.7
4,191.8
3,515.8
4,178.4
7,694.2
70 - 79
1,032.1
1,315.8
2,347.9
1,685.9
2,183.1
3,869.0
80+ 297.9
436.3
734.2
532.4
805.5
1,337.9
รวม 3,293.1
3,980.8
7,273.9
5,734.1
7,167.0
12,901.1

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549

 

 

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550"

Print
PDF

เอกสารฉบับนี้ เป็นรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2550 ที่มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยได้จัดทำขึ้นโดยการมอบหมายของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) เพื่อรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550 ต่อคณะรัฐมนตรี

หากสนใจอ่านรายงานนี้ สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2550.pdf

 

วารสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

Print
PDF

1. สารสภาผู้สูงอายุ

2. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Journal of Gerontology and Geriatric Medicine)

3. วิถีชีวิต วารสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


Read more...

คนห้าแผ่นดิน : ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต

Print
PDF

ย้อนอดีตไปสมัยต้นรัชกาลที่ 5 ที่คนห้าแผ่นดินถือกำเนิดขึ้น พวกเขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มาแล้วเป็นเวลา เกินกว่า 1 ทศวรรษ ในรัชสมัยปัจจุบัน พวกเขาเหล่านี้คือ “ คนห้าแผ่นดิน ” ที่มีอายุเกิน 100 ปี หรือที่ได้เรียกว่า “ ศตวรรษิกชน ” นับเป็นความโชคดีที่มรดกของแผ่นดินยังคงอยู่ และได้ถ่ายทอดเรื่องราวสังคมในอดีตได้อย่างมีชีวิตชีวา ซึ่งผู้เขียนยกความสำคัญของท่านเหล่านี้เป็น “ ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต ”

Read more...