ห้องสมุดศูนย์ฯ

สวัสดิการยามชรา บำนาญแห่งชาติ

Print
PDF

โดย ผศ.ดร.วรเมศม์ สุวรรณระดา และ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

(พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2553)
ประเด็นผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลในหลายๆ ประเทศตระหนักและให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ รวมทั้งรัฐบาลไทยก็เช่นเดียวกัน ที่ตระหนักและต้องรับผิดชอบกับคนกลุ่มนี้ด้วย เนื่องจากประชากรในกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้เหมือนวัยหนุ่มสาว ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคต
หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับสวัสดิการยามชรา บำนาญแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นไปที่การปิดช่องว่างของความรู้ของงานวิจัยด้านหลัก ประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนประเด็นความจำเป็นของการสร้างหลักประกันด้ายได้ยามชราภาพโดยรัฐบาล เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบและสังเคราะห์ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุที่เสนอแนะโดยนักวิชาการ สถาบันวิจัยและหน่วยงานราชการเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันบนพื้นฐานของข้อมูลทางประชากรชุดเดียวกัน และเพื่อจัดทำข้อเสนอการออกแบบระบบบำนาญแห่งชาติที่เหมาะสมและเป็นไปได้

สนใจตามเข้ามาอ่านได้ที่ลิงค์ของ TDRI ค่ะ http://tdri.or.th/research/d2010017/

สอบถามได้ที่ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
1168 ซ.พหลโยธิน 22 แขวงขอมพล
เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์0-2511-4963 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.thaitgri.org

เติมชีวิตใส่ประปุก หลากทรรศนะสู่กองทุนการออมแห่งชาติ

Print
PDF
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2553
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดในการสร้างหลักประกัน สร้างสวัสดิการในยามชรา โดยเป็นการเรียนรู้จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ จากหลายภาคส่วน อาทิ นพ.บรรลุ ศิริพานิช, อ.วรเวศ สุวรรณระดา, อ.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ หรือแม้แต่ภาคประชาสังคม อาทิ ครูมุกดา อินต๊ะสาร
เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบไปด้วย 5 บท ไล่เรียงได้ดังนี้ ต้นแบบออมยามชรา, ต้นเรื่องบำนาญแห่งชาติ, ข้อเสนอภาคประชาชนเชื่อมระบบประกันสังคม, คนไทยออม รัฐสมทบ สู่ระบบบำนาญประชาชน และ เติมเต็ม ระบบการออมแห่งชาติ
และจากการที่ได้ศึกษาและเรียนรู้จากหลายภาคส่วน สามารถนำมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างหลักประกันยามชรา ที่เรียกว่า ระบบบำนาญแห่งชาติ”  ซึ่งรัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างหลักประกันรายได้ขึ้นมา เพื่อสร้างสวัสดิการในยามชราให้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สอบถามได้ที่: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.)
1168 ซ.พหลโยธิน 22 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2511-4963
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.thaitgri.org

 

วิถีชีวิต วารสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Print
PDF

วารสารวิถีชีวิต เป็นวารสารราย 3 เดือน ผลิตขึ้นโดยการแปลบางส่วนจากวารสาร AGEWAYS ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำโดย HelpAge International สำนักงานใหญ่

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านต่างๆได้แก่ โครงการ สุขภาพ การดูแล กิจกรรม งานในชนบท และการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครสมาชิก หรือมีข้อแนะนำ โปรดติดต่อ

HelpAge International
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-864–805, 053-221-294

แหล่งข้อมูล: http://www.agingthai.org/page/777

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

Print
PDF

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ( วพวส .) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และบทความต่างๆที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นทางด้านองค์ความรู้สาขาพฤฒาวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และศาสตร์ต่างๆอันเกี่ยวพันกับการดูแลผู้สูงอายุ และมุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ และนักวิชาการอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในด้านวิชาการและการเรียนรู้ และจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุไทยในที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
ตึกอายุรศาสตร์ชั้น 2 ( ภาควิชาอายุรศาสตร์ ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-256–4449, 02-652–4232
โทรสาร 02-251–1296

สารสภาผู้สูงอายุ

Print
PDF

นิตยสารราย 2 เดือน

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บทความ ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ และผู้สนใจในกิจการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กับเป็นสื่อกลางของสมาชิกและชมรมผู้สูงอายุต่างๆทั่วประเทศ

จัดทำโดย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

ติดต่อ

สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
อาคาร 4 ตึกวังกรมสิงหวิกรมเกรียงไกร ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02–282–7716. 02-281–3199 ต่อ 6213, 6214