ห้องสมุดศูนย์ฯ

Oldest verified person by nation

Print
PDF

This article gives the recordholders for various countries to the extent that they have been established. These records are based on country of birth in current borders for simplicity. Those listed as 'verified' have been validated by an international body that specifically deals in longevity research, such as the Gerontology Research Group.

Read more...

108 คำตอบ เติมพลังผู้สูงวัย จุดไฟความสุข

Print
PDF

โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คำนิยม -

จาก นพ.บรรลุ ศิริพานิช

ผมสนใจเรื่องผู้สูงอายุมานานกว่า 50 ปี ก่อนที่ผมจะเป็นผู้สูงอายุเสียอีก เพราะผมคาดในใจไว้นานแล้วว่า เรื่องผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องสำคัญในโลกอนาคตแน่ๆ ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย แต่จะเป็นทั่วทั้งโลก
เมื่อสนใจเรื่องผู้สูงอายุ ก็ได้สัมผัสผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อได้สัมผัสกับผู้สูงอายุไทยมากเข้า จะพบปัญหาข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาคาใจ แต่ไม่ค่อยกล้าพูดกันในที่แจ้ง ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จ เพราะผู้พูดมักจะพูดว่า “เขาว่า” ไม่รู้ว่าใครว่า เรื่องนั้นคือปัญหา “เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ”

Read more...

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการวิจัย ระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ”

Print
PDF
จากการที่ประเทศไทย มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ให้ความสนใจกับประชากรกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น กับภาวะที่เกิดกับประชากรกลุ่มนี้ เช่น ปัญหาเรื่องสุขภาพ การเงิน รวมทั้งผู้ดูแล เป็นต้น และได้มีหลายหน่วยงานที่สนใจศึกษา ทำงานวิจัยกับประชากรกลุ่มดังกล่าวมากกมาย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่สนใจในประเด็นดังกล่าว และจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง ระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ โดยเป็นการวิเคราะห์ที่นำเอาเศรษฐศาสตร์เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
การวิจัยนี้ ได้หยิบยกการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุในเขตเมืองมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความต้องการระบบการดูแลผู้สูงอายุ และการจัดให้มีสถานบริการโดยสถานประกอบการ เพื่อศึกษาโครงสร้างและจัดวางระบบการดูแลระยะยาว และหาแนวทางสนับสนุน ส่งเสริม จัดให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ และการกำกับดูแลสถานประกอบการ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 9 ที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และในกลุ่มนี้มีอยู่ไม่น้อยที่ต้องอาศัยอยู่ตัวคนเดียวหรือตามลำพังกับคู่สมรส นอกจานี้ยังพบอีกว่าผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 30 ที่ไม่มีผู้ดูแลหลัก ในรายงานวิจัยเล่นนี้ ได้นำเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเสนอแนะเชิงนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มนี้ด้วย หากสนใจสามารถหาคำตอบได้ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ค่ะ

ดาวโหลดได้ตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.oppo.opp.go.th/pages/document/document_09.html

ผู้แต่ง:
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กุมภาพันธ์ 2553

 

 

 

 

สวัสดิการยามชรา บำนาญแห่งชาติ

Print
PDF

โดย ผศ.ดร.วรเมศม์ สุวรรณระดา และ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

(พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2553)
ประเด็นผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลในหลายๆ ประเทศตระหนักและให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ รวมทั้งรัฐบาลไทยก็เช่นเดียวกัน ที่ตระหนักและต้องรับผิดชอบกับคนกลุ่มนี้ด้วย เนื่องจากประชากรในกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้เหมือนวัยหนุ่มสาว ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคต
หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับสวัสดิการยามชรา บำนาญแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นไปที่การปิดช่องว่างของความรู้ของงานวิจัยด้านหลัก ประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนประเด็นความจำเป็นของการสร้างหลักประกันด้ายได้ยามชราภาพโดยรัฐบาล เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบและสังเคราะห์ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุที่เสนอแนะโดยนักวิชาการ สถาบันวิจัยและหน่วยงานราชการเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันบนพื้นฐานของข้อมูลทางประชากรชุดเดียวกัน และเพื่อจัดทำข้อเสนอการออกแบบระบบบำนาญแห่งชาติที่เหมาะสมและเป็นไปได้

สนใจตามเข้ามาอ่านได้ที่ลิงค์ของ TDRI ค่ะ http://tdri.or.th/research/d2010017/

สอบถามได้ที่ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
1168 ซ.พหลโยธิน 22 แขวงขอมพล
เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์0-2511-4963 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.thaitgri.org

เติมชีวิตใส่ประปุก หลากทรรศนะสู่กองทุนการออมแห่งชาติ

Print
PDF
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2553
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดในการสร้างหลักประกัน สร้างสวัสดิการในยามชรา โดยเป็นการเรียนรู้จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ จากหลายภาคส่วน อาทิ นพ.บรรลุ ศิริพานิช, อ.วรเวศ สุวรรณระดา, อ.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ หรือแม้แต่ภาคประชาสังคม อาทิ ครูมุกดา อินต๊ะสาร
เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบไปด้วย 5 บท ไล่เรียงได้ดังนี้ ต้นแบบออมยามชรา, ต้นเรื่องบำนาญแห่งชาติ, ข้อเสนอภาคประชาชนเชื่อมระบบประกันสังคม, คนไทยออม รัฐสมทบ สู่ระบบบำนาญประชาชน และ เติมเต็ม ระบบการออมแห่งชาติ
และจากการที่ได้ศึกษาและเรียนรู้จากหลายภาคส่วน สามารถนำมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างหลักประกันยามชรา ที่เรียกว่า ระบบบำนาญแห่งชาติ”  ซึ่งรัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างหลักประกันรายได้ขึ้นมา เพื่อสร้างสวัสดิการในยามชราให้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สอบถามได้ที่: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.)
1168 ซ.พหลโยธิน 22 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2511-4963
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.thaitgri.org