ห้องสมุดศูนย์ฯ

แนะนำหนังสือ: แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ

Print
PDF

วันนี้มีหนังสือดีๆ มาแนะนำกันค่ะ สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่ www.hsri.or.th

เรื่อง : การจัดการความรู้และสังเคราะห์ แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ
บรรณาธิการ : รศ.ดร.วรรณภา อรุณแสง พญ.ลัดดา ดำริการ
จัดพิมพ์โดย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) www.hsri.or.th

เนื้อหาภายในเล่ม

บทที่ 1 หัวใจการให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน

บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

บทที่ 3 แนวทางการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มโดย รพ.สต.

บทที่ 4 การนำแนวปฏิบัติไปใช้เพื่อจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน รพ.สต.

บทที่ 5 การเชื่อมต่อและเชื่อมโยงงาน การให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน โดย รพ.สต.


สนใจดาวโหลดหนังสือได้ที่นี่ค่ะ  www.hsri.or.th

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2553"

Print
PDF

เอกสารฉบับนี้ เป็นรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นฉบับที่ 5 ที่มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยได้จัดทำขึ้นโดยการมอบหมายของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) เพื่อรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2553 ต่อคณะรัฐมนตรี

หากสนใจอ่านรายงานนี้ สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ลิงค์นี้

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2553.pdf

 

 

 

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2554"

Print
PDF

วันนี้มาแนะนำหนังสือ "รายงานประจำปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2554" ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่เว็บไซด์ของ มส.ผส. ผ่านทางลิงค์นี้ได้ค่ะ

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2554.pdf

 

คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย

Print
PDF

ประชากรและสังคม 2553

โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่ง: สุชาดา ทวีสิทธิ์ , สวรัย บุณยมานนท์

ดาวโหลด...ฟรีตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/download_PublicationBook/2553/408-ValueElderly.pdf

หรืออีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆ  ประชากรและสังคม ผู้สูงอายุ

 

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2552"

Print
PDF
"การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นภารกิจที่ได้มีการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับไปดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่หลักในการจัดทำทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ" (มส.ผส.)

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุประจำปี2552  สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ค่ะ

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2552.pdf