ห้องสมุดศูนย์ฯ

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2547"

Print
PDF

ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ นิยามที่ใช้กันทั่วไปในการกำหนดความเป็นผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรสูงอายุของประเทศไทยที่ทันสมัยมีหลายแหล่งได้แก่ทะเบียนราษฎรและการคาดประมาณประชากร โดยคณะบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข องค์การสหประชาชาติ และมหาวิทยาลัย

สนใจอ่านเนื้อหาสาระดีๆ ได้ที่นี่ค่ะ 

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2547.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2548"

Print
PDF

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60ปี ในปีพุทธศักราช 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลให้สังคมไทยมีการขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "ผู้สูงอายุ" เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันการที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมานั้น ได้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุไทยได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของการคุ้มครอง ดูแล และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเป็นความร่วมมือจากทุกส่วนของสังคมไทย

สนใจอ่านเนื้อหาสาระดีๆ ได้ที่นี่ค่ะ 

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2548.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2549"

Print
PDF

ในวงการสาธารณสุขมีการพูดถึงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป และผลที่จะเกิดขึ้นกับระบบสุขภาพของประเทศในระยะยาว มาเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ในการวางแผนพัฒนาประเทศไทยเอง ก็มีแผนระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ มากว่า 25 ปีแล้ว เพราะแผนดังกล่าวฉบับแรกทำขึ้นตั้งแต่ปี 2525 และขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของแผน ระยะที่สอง (2545-2564) ที่ต้องพูดกันเป็นแผนระยะยาวขนาดนั้นเพราะแผนพัฒนาผู้สูงอายุ ต้องมุ่งทำงานกับคนไทยตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่วัยสูงอายุ

สนใจอ่านเนื้อหาสาระดีๆ ได้ที่นี่ค่ะ 

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2549.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2551"

Print
PDF

รายงานฉบับบนี้เป็นรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุฉบับที่ 3 ทีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) ได้จัดทำโดยการมอบหมายของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในปี 2551 จำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุของไทยก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาประเทศที่ดีขึ้นตามลำดับ

สนใจอ่านเนื้อหาสาระดีๆ ได้ที่นี่ค่ะ

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2551.pdf

แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ ผลกระทบจากการขยายกำหนดเกษียณอายุ

Print
PDF

Ageing Workers and Estimated Impacts of the Retirement Age Extension in Thailand

เฉลิมพล แจ่มจันทร์ Chalermpol Chamchan 1
สวรัย บุณยมานนท์ Sawarai Boonyamanond 2

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดประมาณผลกระทบจากแนวคิดการขยายกำหนดเกษียณอายุ ที่จะมีต่อกำลังแรงงานของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสูงวัย ในภาคการจ้างงานที่เป็นทางการหรือการจ้างงานในระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพการทำงานของประชากรไทย ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ใน 3 กลุ่มสถานภาพ ซึ่งได้แก่ ก) การทำงานในระบบ ภาครัฐและภาคเอกชน ข) การทำงานนอกระบบในภาคการเกษตร แรงงานในครัวเรือน การประกอบธุรกิจและการค้าส่วนตัว และ ค) การไม่ได้ทำงาน ผลจากการวิเคราะห์ถูกนำมาใช้ในการคาดประมาณตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับการฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยการกำหนดให้กำหนดเกษียณอายุที่เป็นทางการของประเทศไทย ขยายเพิ่มขึ้นปีละ 1 ปีอายุ จากอายุ 60 ปี ใน พ.ศ. 2552 เป็นอายุ 65 ปี ใน พ.ศ. 2557 ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 จากการคาดประมาณ พบว่า การขยายกำหนดเกษียณอายุตามข้อกำหนดดังกล่าว จะสามารถเพิ่มหรือในอีกนัยหนึ่ง คงจำนวนแรงงานสูงวัยในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้อยู่ในภาคการจ้างงานที่เป็นทางการหรือการจ้างงานในระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มากถึงประมาณ 2.1 - 2.4 ล้านคน

สนใจอ่านบทความฉบับเต็มอ่านได้ที่นี่ แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ ผลกระทบจากการขยายกำหนดเกษียณอายุ

จาก หนังสือประชากรและสังคม 2554 "จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย"
บรรณาธิการ :สุรีย์พร พันพึ่ง , มาลี สันภูวรรณ์