ห้องสมุดศูนย์ฯ

รายงานการสังเคราะห์ ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในระยะยาวสำหรับประเทศไทย

Print
PDF

Synthesis of Long-term Care System for the Elderly in Thailand

คำนำ :ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมประชากรชราภาพ (Ageing population) แล้ว จำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว อายุขัยเฉลี่ยของประชากรรวมและผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ขณะเดียวกันประเทศไทยเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของปัญหาสุขภาพ (Epidemeological transition) จากภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันด้วยโรคติดต่อไปยังการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ ทั้งสองเหตุการณ์นำไปสู่ลักษณะความจำเป็นด้านสุขภาพของคนไทยที่เปลี่ยนไปซึ่งต้องการการดูแลที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นกัน ความต้องการบริการดูแลที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เช่น การดูแลระยะกลางและระยะยาว มีมากขึ้น ในขณะที่ระบบยังปรับตัวไม่ทัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็น ที่สังคมไทยต้องมีการพัฒนาระบบบริการรองรับกับสภาพดังกล่าวอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม

Read more...

จำนวนศตวรรษิกชน (คนร้อยปี) ในประเทศไทย พ.ศ. 2537-2555

Print
PDF

หลายๆ คน คงตั้งคำถาม หรือพยายามที่จะหาคำตอบว่า ประเทศไทยมีคนร้อยปีอยู่มากน้อยแค่ไหน วันนี้ทางศูนย์ศตวรรษิกชน ได้รวบรวมจำนวนคนร้อยปีในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2537-2555 มานำเสนอดังตารางด้านล่างนี้ ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ซึ่งจำนวนคนร้อยปีดังกล่าว เป็นตัวเลขจากการจดทะเบียน ซึ่งจำนวนดังกล่าวอาจจะมากเกินกว่าความเป็นจริง ที่อาจเกิดจากการตกจด หรือไม่แจ้งการตายก็เป็นได้ ดังนั้นการนำตัวเลขดังกล่าวไปใช้ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเสมอ

 

Read more...

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2547"

Print
PDF

ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ นิยามที่ใช้กันทั่วไปในการกำหนดความเป็นผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรสูงอายุของประเทศไทยที่ทันสมัยมีหลายแหล่งได้แก่ทะเบียนราษฎรและการคาดประมาณประชากร โดยคณะบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข องค์การสหประชาชาติ และมหาวิทยาลัย

สนใจอ่านเนื้อหาสาระดีๆ ได้ที่นี่ค่ะ 

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2547.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2548"

Print
PDF

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60ปี ในปีพุทธศักราช 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลให้สังคมไทยมีการขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "ผู้สูงอายุ" เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันการที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมานั้น ได้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุไทยได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของการคุ้มครอง ดูแล และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเป็นความร่วมมือจากทุกส่วนของสังคมไทย

สนใจอ่านเนื้อหาสาระดีๆ ได้ที่นี่ค่ะ 

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2548.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2549"

Print
PDF

ในวงการสาธารณสุขมีการพูดถึงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป และผลที่จะเกิดขึ้นกับระบบสุขภาพของประเทศในระยะยาว มาเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ในการวางแผนพัฒนาประเทศไทยเอง ก็มีแผนระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ มากว่า 25 ปีแล้ว เพราะแผนดังกล่าวฉบับแรกทำขึ้นตั้งแต่ปี 2525 และขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของแผน ระยะที่สอง (2545-2564) ที่ต้องพูดกันเป็นแผนระยะยาวขนาดนั้นเพราะแผนพัฒนาผู้สูงอายุ ต้องมุ่งทำงานกับคนไทยตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่วัยสูงอายุ

สนใจอ่านเนื้อหาสาระดีๆ ได้ที่นี่ค่ะ 

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2549.pdf