หนังสือ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการวิจัย ระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ”

Print
PDF
จากการที่ประเทศไทย มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ให้ความสนใจกับประชากรกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น กับภาวะที่เกิดกับประชากรกลุ่มนี้ เช่น ปัญหาเรื่องสุขภาพ การเงิน รวมทั้งผู้ดูแล เป็นต้น และได้มีหลายหน่วยงานที่สนใจศึกษา ทำงานวิจัยกับประชากรกลุ่มดังกล่าวมากกมาย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่สนใจในประเด็นดังกล่าว และจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง ระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ โดยเป็นการวิเคราะห์ที่นำเอาเศรษฐศาสตร์เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
การวิจัยนี้ ได้หยิบยกการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุในเขตเมืองมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความต้องการระบบการดูแลผู้สูงอายุ และการจัดให้มีสถานบริการโดยสถานประกอบการ เพื่อศึกษาโครงสร้างและจัดวางระบบการดูแลระยะยาว และหาแนวทางสนับสนุน ส่งเสริม จัดให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ และการกำกับดูแลสถานประกอบการ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 9 ที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และในกลุ่มนี้มีอยู่ไม่น้อยที่ต้องอาศัยอยู่ตัวคนเดียวหรือตามลำพังกับคู่สมรส นอกจานี้ยังพบอีกว่าผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 30 ที่ไม่มีผู้ดูแลหลัก ในรายงานวิจัยเล่นนี้ ได้นำเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเสนอแนะเชิงนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มนี้ด้วย หากสนใจสามารถหาคำตอบได้ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ค่ะ

ดาวโหลดได้ตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.oppo.opp.go.th/pages/document/document_09.html

ผู้แต่ง:
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กุมภาพันธ์ 2553

 

 

 

 

สวัสดิการยามชรา บำนาญแห่งชาติ

Print
PDF

โดย ผศ.ดร.วรเมศม์ สุวรรณระดา และ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

(พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2553)
ประเด็นผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลในหลายๆ ประเทศตระหนักและให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ รวมทั้งรัฐบาลไทยก็เช่นเดียวกัน ที่ตระหนักและต้องรับผิดชอบกับคนกลุ่มนี้ด้วย เนื่องจากประชากรในกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้เหมือนวัยหนุ่มสาว ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคต
หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับสวัสดิการยามชรา บำนาญแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นไปที่การปิดช่องว่างของความรู้ของงานวิจัยด้านหลัก ประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนประเด็นความจำเป็นของการสร้างหลักประกันด้ายได้ยามชราภาพโดยรัฐบาล เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบและสังเคราะห์ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุที่เสนอแนะโดยนักวิชาการ สถาบันวิจัยและหน่วยงานราชการเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันบนพื้นฐานของข้อมูลทางประชากรชุดเดียวกัน และเพื่อจัดทำข้อเสนอการออกแบบระบบบำนาญแห่งชาติที่เหมาะสมและเป็นไปได้

สนใจตามเข้ามาอ่านได้ที่ลิงค์ของ TDRI ค่ะ http://tdri.or.th/research/d2010017/

สอบถามได้ที่ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
1168 ซ.พหลโยธิน 22 แขวงขอมพล
เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์0-2511-4963 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.thaitgri.org

เติมชีวิตใส่ประปุก หลากทรรศนะสู่กองทุนการออมแห่งชาติ

Print
PDF
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2553
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดในการสร้างหลักประกัน สร้างสวัสดิการในยามชรา โดยเป็นการเรียนรู้จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ จากหลายภาคส่วน อาทิ นพ.บรรลุ ศิริพานิช, อ.วรเวศ สุวรรณระดา, อ.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ หรือแม้แต่ภาคประชาสังคม อาทิ ครูมุกดา อินต๊ะสาร
เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบไปด้วย 5 บท ไล่เรียงได้ดังนี้ ต้นแบบออมยามชรา, ต้นเรื่องบำนาญแห่งชาติ, ข้อเสนอภาคประชาชนเชื่อมระบบประกันสังคม, คนไทยออม รัฐสมทบ สู่ระบบบำนาญประชาชน และ เติมเต็ม ระบบการออมแห่งชาติ
และจากการที่ได้ศึกษาและเรียนรู้จากหลายภาคส่วน สามารถนำมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างหลักประกันยามชรา ที่เรียกว่า ระบบบำนาญแห่งชาติ”  ซึ่งรัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างหลักประกันรายได้ขึ้นมา เพื่อสร้างสวัสดิการในยามชราให้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สอบถามได้ที่: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.)
1168 ซ.พหลโยธิน 22 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2511-4963
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.thaitgri.org