หนังสือ

รายงานการศึกษา สภาวะสุขภาพและแนวโน้มของประชากรสูงอายุ ส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาและวิจัยสุขภาพประชาชาติ พ.ศ.2543

Print
PDF
รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสภาวะสุขภาพและแนวโน้มของประชากรสูงอายุไทย และแสดงภาพลักษณ์ของประชากรสูงอายุในอีก 10 ปี ข้างหน้า เพื่อประกอบการเสนอแนะระบบสวัสดิการและบริการที่เหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายและการวางแผนเพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการ การประกันสังคม การจัดสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนการออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยใช้การคาดประมาณจำนวนประชากรสูงอายุในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2568 การสำรวจสถานการณ์สถานสงเคราะห์คนชรา และสถานพยาบาลบ้านพักผู้สูงอายุ ที่ดำเนินการโดยรัฐและเอกชน และการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญถึงภาพลักษณ์ของประชากรสูงอายุไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้า

Read more...

วารสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

Print
PDF

1. สารสภาผู้สูงอายุ

2. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Journal of Gerontology and Geriatric Medicine)

3. วิถีชีวิต วารสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


Read more...

คนห้าแผ่นดิน : ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต

Print
PDF

ย้อนอดีตไปสมัยต้นรัชกาลที่ 5 ที่คนห้าแผ่นดินถือกำเนิดขึ้น พวกเขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มาแล้วเป็นเวลา เกินกว่า 1 ทศวรรษ ในรัชสมัยปัจจุบัน พวกเขาเหล่านี้คือ “ คนห้าแผ่นดิน ” ที่มีอายุเกิน 100 ปี หรือที่ได้เรียกว่า “ ศตวรรษิกชน ” นับเป็นความโชคดีที่มรดกของแผ่นดินยังคงอยู่ และได้ถ่ายทอดเรื่องราวสังคมในอดีตได้อย่างมีชีวิตชีวา ซึ่งผู้เขียนยกความสำคัญของท่านเหล่านี้เป็น “ ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต ”

Read more...