หนังสือ

วารสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

Print
PDF

1. สารสภาผู้สูงอายุ

2. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Journal of Gerontology and Geriatric Medicine)

3. วิถีชีวิต วารสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


Read more...

คนห้าแผ่นดิน : ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต

Print
PDF

ย้อนอดีตไปสมัยต้นรัชกาลที่ 5 ที่คนห้าแผ่นดินถือกำเนิดขึ้น พวกเขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มาแล้วเป็นเวลา เกินกว่า 1 ทศวรรษ ในรัชสมัยปัจจุบัน พวกเขาเหล่านี้คือ “ คนห้าแผ่นดิน ” ที่มีอายุเกิน 100 ปี หรือที่ได้เรียกว่า “ ศตวรรษิกชน ” นับเป็นความโชคดีที่มรดกของแผ่นดินยังคงอยู่ และได้ถ่ายทอดเรื่องราวสังคมในอดีตได้อย่างมีชีวิตชีวา ซึ่งผู้เขียนยกความสำคัญของท่านเหล่านี้เป็น “ ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต ”

Read more...

เวทีนโยบายสาธารณะ : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

Print
PDF

จากการสำรวจในปี 2548 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 7 ล้านคน หรือร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 13.4 ในปี 2558 และร้อยละ 15.3 ในปี 2563 โดยปัญหาจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี 2500 เริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของประเทศเป็นอย่างมาก โดยจะเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบทางลบแก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ประชากรผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายเข้าสู่วัยสูงอายุและผลแทรกซ้อนของ ความเจ็บป่วยในช่วงชีวิตก่อนหน้านี้ ทำให้ผู้สูงอายุตกอยู่ในภาวะพึ่งพิงการบริการและการดูแลจากผู้อื่นมากบ้าง น้อยบ้างในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นสังคมจึงควรวางแผนการเตรียมการป้องกันปัญหาต่างๆ รวมทั้งศึกษาหาองค์ความรู้ที่จะเตรียมความพร้อมดังกล่าว...

pdf อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>