หนังสือ

ประเทศไทย ควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดี

Print
PDF

โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล

หลายคนคงนึกไม่ถึงว่าโครงสร้างทางประชากรไทยที่เป็นอยู่ และกำลังจะเปลี่ยนไป เช่น จำนวนคนแก่ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้หญิงที่มีมากกว่าชาย หรือจำนวนคนเกิดที่มีน้อยลง จะมีผลต่อเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะในฐานะลูกหลานของครอบครัว คนวัยกลางคนหรือใกล้เกษียณ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักการเมือง นักธุรกิจ ลูกจ้าง หมอและพยาบาล นักสังคมศาสตร์ และคนในทุกสาขาอาชีพ...

คำถามที่เคยสงสัย เช่น ทำไมคนรุ่นอายุราว 26 - 46 ปีใน พ.ศ. 2552 หรือคนที่เกิดใน พ.ศ. 2506 - 2526 ซึ่งปราโมทย์ ประสาทกุล เรียกคนรุ่นนี้ว่า "ประชากรรุ่นเกิด(เกิน)ล้าน" จะต้องสอบแข่งขันกันสอบเข้ามหาวิทยาลัย จนทำให้โรงเรียนสอนพิเศษผุดขึ้นราวดอกเห็ด ผิดกับคนรุ่นพ่อแม่ที่การแข่งขันนั้นยังไม่หนักหน่วง หรือทำไมในเวลานี้ สาวๆ มักจะบ่นกันว่า "เมื่อมองไปทางไหนก็พบเจอแต่เพื่อนฝูงเพศเดียวกัน หาชายหนุ่มที่ยังไม่มีคู่ครองได้ยากขึ้นทุกที" ฯลฯ

เรื่องราวพร้อมข้อมูลสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชากรไทยและประชากรโลกในหนังสือเล่มนี้จะตอบคำถาม เรื่องประชากรศาสตร์ที่ค้างคาใจของใครหลายคนได้

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่:

โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02 441 0201 ต่อ 100 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

รายงานการวิจัย การทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย

Print
PDF
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารีรัตน์ จิตรมนตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวิทยาลัยมหิดล
และ ดร. สาวิตรี ทยานศิลป สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สังคมไทยก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุในระยะเวลาอันสั้น ครอบครัวเดี่ยวมีมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ลูกหลาน โดยเฉพาะผู้หญิงไม่สามารถรับบทบาทดูแลผู้สูงอายุได้เหมือนในอดีต ส่วนผู้สูงอายุเองเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงมีภาวะพึ่งพิงประชากรในวัยทำงานมากขึ้น สภาพปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นความต้องการการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) เป็นระบบที่ให้บริการแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสุขภาพอนามัย งานสวัสดิการสังคมแบ่งประเภทบริการได้ 3 ประเภทคือ 1) การประกันสังคม (Social Insurance) 2) การช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) และ 3) การบริการสังคม (Social Services) ด้านต่างๆดังนี้ สุขภาพอนามัย การศึกษา ที่อยู่อาศัย การมีงานทำและการมีรายได้ การบริการสังคม และนันทนาการ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549)
การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความชัดเจนขององค์ความรู้ และศึกษาแนวทางการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อนำเสนอทางเลือกและข้อเสนอแนะของระบบสวัสดิการผู้สูงอายุระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสวัสดิการให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุไทย เป็นการเตรียมสังคมไทยเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุซึ่งย่อมนำไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ ครอบครัว และสังคม
การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดในการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ 2 ประเภทคือ Explicit Knowledge (ความรู้ที่ชัดแจ้ง) เป็นความรู้เปิดเผยที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในหนังสือ เอกสาร และอินเตอร์เน็ต กับ Tacit Knowledge (ความรู้ที่ฝังลึก) ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ของแต่ละบุคคล ดำเนินการโดย 1) การค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 2) การถอดบทเรียนด้วยการสัมภาษณ์ระดับลึกบุคคลผู้ที่ทำงานหรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง จากนั้น 3) นำความรู้ทั้งหมดที่รวบรวมได้เสนอในเวทีสาธารณะ เพื่อเผยแพร่และระดมสมองจากทุกฝ่ายที่สนใจและเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

icon Download (2.04 MB)

รายงานการศึกษา สภาวะสุขภาพและแนวโน้มของประชากรสูงอายุ ส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาและวิจัยสุขภาพประชาชาติ พ.ศ.2543

Print
PDF
รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสภาวะสุขภาพและแนวโน้มของประชากรสูงอายุไทย และแสดงภาพลักษณ์ของประชากรสูงอายุในอีก 10 ปี ข้างหน้า เพื่อประกอบการเสนอแนะระบบสวัสดิการและบริการที่เหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายและการวางแผนเพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการ การประกันสังคม การจัดสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนการออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยใช้การคาดประมาณจำนวนประชากรสูงอายุในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2568 การสำรวจสถานการณ์สถานสงเคราะห์คนชรา และสถานพยาบาลบ้านพักผู้สูงอายุ ที่ดำเนินการโดยรัฐและเอกชน และการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญถึงภาพลักษณ์ของประชากรสูงอายุไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้า

Read more...