สถิติ

จำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามรายอายุ ปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2568

Print
PDF

ตาราง แสดงจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามรายอายุ ปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ.2568

 

กลุ่มอายุ 2552 2568
ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม
60 - 69
1,963.1
2,228.7
4,191.8
3,515.8
4,178.4
7,694.2
70 - 79
1,032.1
1,315.8
2,347.9
1,685.9
2,183.1
3,869.0
80+ 297.9
436.3
734.2
532.4
805.5
1,337.9
รวม 3,293.1
3,980.8
7,273.9
5,734.1
7,167.0
12,901.1

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549