การประชุมวิชาการ ศตวรรษิกชนแห่งชาติ

Print
PDF

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม "การประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ" (The National Conference on Thai Centenarians)ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการริเริ่มประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับศตวรรษิกชนในประเทศไทย

•การบรรยายนำเรื่อง "ศตวรรษิกชนไทย" โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
•การนำเสนอบทความวิจัย/ บทความวิชาการทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ จากนักวิชาการ/ นักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่องศตวรรษิกชน อาทิ "ความยืนยาวของชีวิต ที่นำสู่ความเป็นศตวรรษิกชน"งานวิจัยเกี่ยวกับ "ผู้สูงอายุวัยปลาย"และการสนทนาเรื่อง "ข้อมูลศตวรรษิกชน"

ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (๑๐๑)
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๑๐ น.

สนใจเข้าร่วมประชุม ติดต่อศูนย์ศตวรรษิกชน
กาญจนา เทียนลาย / จันทนี ปณีตจิตต์
โทร ๐๒-๔๔๑-๐๒๐๑-๔ ต่อ ๕๓๒ หรือ ๒๐๓
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ฟรี ... ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ดาวโหลดกำหนดการที่นี่ centenarian agenda