จำนวนศตวรรษิกชน (คนร้อยปี) ในประเทศไทย พ.ศ. 2537-2555

Print
PDF

หลายๆ คน คงตั้งคำถาม หรือพยายามที่จะหาคำตอบว่า ประเทศไทยมีคนร้อยปีอยู่มากน้อยแค่ไหน วันนี้ทางศูนย์ศตวรรษิกชน ได้รวบรวมจำนวนคนร้อยปีในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2537-2555 มานำเสนอดังตารางด้านล่างนี้ ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ซึ่งจำนวนคนร้อยปีดังกล่าว เป็นตัวเลขจากการจดทะเบียน ซึ่งจำนวนดังกล่าวอาจจะมากเกินกว่าความเป็นจริง ที่อาจเกิดจากการตกจด หรือไม่แจ้งการตายก็เป็นได้ ดังนั้นการนำตัวเลขดังกล่าวไปใช้ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเสมอ

 

 

 

ตาราง แสดงจำนวนคตวรรษิกชน (คนร้อยปี) ในประเทศไทย พ.ศ. 2537-2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน