อภิศตวรรษิกชน (Supercentenarian)

Print
PDF

หลายๆ คนที่สนใจในประเด็นผู้สูงอายุ อาจจะเคยได้ยินคำว่า "ศตวรรศษิกชน" ( Centenarian) หรือ "คนร้อยปี" กันมาบ้างแล้ว แล้วเคยสงสัยหรือไม่ หากคนที่มีอายุมากๆ เกิน 110 ปี เราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าศตวรรษิกชนด้วยหรือไม่ หรือมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก


คำตอบที่สงสัย ถูกค้นพบจาก หนังสือเรื่อง "ประเทศไทย ควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดี" ของ ศาสตราจารย์ ดร.ประโมทย์ ประสาทกุล (2552)


มาไขข้อสงสัยพร้อมๆ กันเลยค่ะ

 

"อายุขัยของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะยืนยาวขึ้นอีก อันเป็นผลมากจากการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ และแบบการใช้ชีวิตของประชากร ศตวรรษิกชนและอภิศตวรรษิกชนในโลกนี้กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


ปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มีอายุเกินร้อยปีเหล่านี้ มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเชื่อถือได้มากขึ้น เราสามารถติดตามและพิสูจน์ข้อมูลคนร้อยปีได้แน่นอนมากขึ้น เดี๋ยวนี้การที่บุคคลโดยเฉพาะผู้หญิงจะมีอายุเกิน 110 ปี เป็น "อภิศตวรรษิกชน" กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว ที่จริงศัพท์คำว่า Supercentenarian หรือ อภิศตวรรษิกชนนี้ก็บัญญัติขึ้นมาเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีอายุยืนยาวมากๆ กลุ่มนี้นั่นเอง ศัพท์คำนี้ นอร์ริส แมคเวิร์ธเตอร์ บรรณาธิการของหนังสือกินเนสส์ เป็นผู้บัญญัติขึ้นในทศวรร 1970


ประมาณกันว่า ปัจจุบันมีอภิศตวรรษิกชนอยู่ในโลกนี้ไม่เกิน 1,000 คน และประมาณว่าผู้มีอายุ 110 ปี เพียง 2% ที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนถึง 115 ปี ดังนั้น ปัจจุบันจึงน่าจะมีผู้มีอายุ 115 ปีอยู่ไม่เกิน 20 คน ข้อมูลสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ขณะนี้ไม่มีผู้ใดอายุถึง 115 ปี และยังมีชีวิตอยู่ โดยที่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดอยู่ในโลกนี้เลย


ข้อมูลเกี่ยวกับอภิศตวรรษิกชนที่นำเสนอมานี้ มีความสำคัญต่อการคาดประมาณจำนวนคนร้อยปีในประเทศไทย มีความสำคัญต่อการคาดประมาณจำนวนคนร้อยปีในประเทศไทย ถ้าเราไปพบอภิศตวรรษิกชนไทยที่มีอายุเกินกว่า 110 ปี ไม่ว่าจะยืนยันด้วยหลักฐานทะเบียนบ้านหรือคำกล่าวอ้างใดๆ ก็ขอให้สงสัยไว่ก่อนว่าวันเดือนปีเกิดตามหลักฐานที่อ้างนั้นดูกต้องน่าเชื่อถือได้หรือไม่"


ปราโมทย์ ประสาทกุล (2552: 177)


สุดท้ายนี้ ผู้อ่านทุกท่านคงได้เกร็ดความรู้ทางประชากรศาสตร์ไปบ้างจากการอ่านเรื่องราวข้างต้นนี้ เป็นต้นว่า "ศตวรรษิกชน" คือคนที่มีอายุหนึ่งร้อยปีขึ้นไป แต่หากมีอายุมากๆ เกิน 110 ปี ก็จะถูกเรียกว่า "อภิศตวรษิกชน"